HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är Advokat Ståhl skyldig att delge den vars personuppgifter vi hanterar.

Advokat Ståhl är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Jag lagrar och behandlar nödvändiga personuppgifter för att:

  1. jag ska kunna fullgöra våra avtal
  2. fullgöra mina rättsliga förpliktelser
  3. utföra uppgifter av allmänt eller berättigat intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalyser, statistik och riskhantering utifrån vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten.

Utöver syftet ovan använder jag personuppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Jag hämtar samtycke från personer om vi överväger att använda någons personuppgifter till annat ändamål.

Det föreligger inte en skyldighet att ge mig personuppgifter, dock är de nödvändiga för att jag ska kunna genomföra de jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroller yrkesetiken kräver. För mer information om advokatetik, se https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/.

Jag kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig
  2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter
  3. om det är nödvändigt för att jag skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol
  4. för det fall jag anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbolaget enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Personuppgifter lagras hos mig i dataprogrammet där vårt arbete administreras och i den fysiska akt/dossier som upprättas i varje ärende. Personuppgiften kan även finnas i inkommen e-post.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Ståhl om användningen av de personuppgifter som rör dig. Jag kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Om du är missnöjd med min behandling kan du kontakta mig, se nedan. Det är också möjligt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i ett annat land, om du bor eller arbetar där.

Kontakta mig på maria@advokatstahl.se eller min postadress om du har några frågor rörande personuppgiftsbehandlingen.

HANTERING AV COOKIES

Vad är cookies?

På min webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om hur besökaren surfar på webbplatsen (Spårningscookies). Jag sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies.

Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper webbplatsen att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktionalitet garanteras.

Du kan när som helst välja att aktivera/avaktivera dina tidigare cookieinställningar: